Discuss previous Roskilde festival experiences.
7 posts Page 1 of 1
I had a really bad experience with a couple of the festival volunteers and the safety crew so I wrote a mail to info@roskilde-festival.dk last tuesday, but I haven't gotten a response yet so now I'll write it in here as well. Maybe I can get some sort of response this way.

This is a translation of the mail I wrote and the original is below:

-----------

Hello

I have been going to Roskilde every year since 1999 and I will be going again next year for my 15 year anniversary. It is always a fantastic week even though us "oldies" have seen the festival change a lot...especially the last 4-5 years. It is what it is, and it is not really what I want to tell you about with this mail.

I had a very unpleasant experience with a couple of service guards that I want to share with you in the hope that you can do something to avoid it happening again:

Just around 30 minutes before the Wiz Khalifa concert I was sitting in the grass in front of Arena with my better half, Emma, when we spot a young girl lying on the paved road in front of us while her to friends are trying to wake her up. She is completely limb and they are trying to cool her down with a cold water bottle and trying to pour water into her mouth. Emma is studying medicine but she has only been at it for 2½ years so she is in no way prepared for this kind of situation. When it became evident that it was an emergency, Emma went to take a look at her while I tried to locate a service guard.

It took me more than 3 minutes (!!), even though I am tall enough to look over most peoples heads (I'm 183 cm) and those 3 minutes felt like a very long time. I would have thought there would be more guards at a concert with this kind of hype about it. When I finally found some service guards it was 2 girls only just turned 20 or so and they were not really that interested in helping us. The girl on the ground had regained consciousness, but she was clearly disoriented and she couldn't sit up by herself so there was no doubt that she needed help.

The service guards asked me if I could run to the pit in front of the stage and contact a medic down there. I asked if they were certain that there was a medic down there and the answer was yes.

I ran down there which was pretty difficult because of the crowd getting thicker and thicker (it is probably easier when you wear an orange west...maybe I should have borrowed one from the guards...) and after some shouting I got hold of a guard in the side of the pit that is facing the stables. This wasn't an entrance and the guard was only there to direct people towards to real entrance. Her guard-partner was standing in the middle of the pit, handing out water and chatting with his friends, and even though I explained the seriousness of the situation the guard I was talking to refused to leave her position at the "non-entrance" because then people would just run into the pit. So I had to wait until her partner came back there and she said several times that he SHOULD have been standing right there beside her in case of exactly this kind of emergency. She tried to call him but not very loud or effectively so it took more than 10 minutes before she got a hold of him and then another 5 minutes before they got a crowd safety-guy over to talk to me. I was pretty "excited" at this point so I asked in a very impatient way if I should run with him to where the girl was lying.

He didn't want to run over there but instead asked me to point out on a little map where the girl was...there was just one problem in that the paved road wasn't marked on the map. Only the inside of the tent was marked with zones that could be used to identify the area. Afterwards we found out the girl had fainted inside the tent and was carried out by some random guy and that cannot be a unique incident. Of course you carry a vulnerable person out to safety so the map was completely useless for this kind of situation.

I explained the crowd safety guy that she was lying in the middle of the paved road in front of the tent and then I ran back there so guide the medics when they arrived while the crowd safety guy called them on his headset. 3 or 4 minutes later I am back up there. Emma had dragged the girl into the grass because of the road getting too crowded with people but it was still right next to the road so she was visible of you looked where I had told them to look. A minute or so after I returned the first two service guards came back and asked her two friends to carry the girl to the pit entrance where there they could contant medics that could help. I was surprised that they left a person in need of help but at least they returned after 30 minutes with a solution which was that the two girls weighing just around 45 kilo each had to carry their equally light/heavy friend 100 meters through the crowd just 5 minutes before one of the most hyped hiphop concerts this year...super...

We stood there for another 15 minuters and the medics that I had called never came but the girl had woken up after getting some water.

I know that the service guards are volunteers but could you PLEASE tell them that they cannot just leave a person in need of their help and that they can't cause this kind of delay when someone is telling them that a person is half or completely unconscious? And can you improve the maps of the stages so that they actually fit the situations that occur?

I am truly concerned and shook up about this because as I said initially I was there in 2000 and I was sitting at the radio all night while the death count got higher and higher, waiting for news on those of my friend that were still missing. I remember it vividly and I do really think that you have been excellent at preventing these situations. You have actually changed the way that concerts are being held all over the world with your initiatives.

This year there was only one death and that was due to drugs but if this girl had been seriously injured inside the tent then she could have died because of your crews failure to react. Also, Emma really didn't like feeling responsible for the girl, because even though she is better equipped to handle this kind of thing than us normal people and therefore is feeling a larger responsibility, she still didn't know what to do.

It was a really bad experience and a bad way to start a concert.

I do also feel like giving some credit to the guards that did their job well. For instance, the guards on the bridge by the railroad one of the warm-up days that were reminding everyone to smile because it would make the day better for us all. They were doing that for hours and everyone enjoyed it. The guards in the queue on saturday were also great. There were a couple of conflicts when people tried to cut in front of others but the guards were good at handling it and appealing to peoples good nature (it was the West 2-entrance by the way).

All in all we have had another wonderful year at Roskilde, but this experience have left a very dark stain on my memory of this years festival. You are supposed to take care of us and my confidence in your ability to do so have suffered severely after this incident. It is very unpleasant for me when I still remember so clearly how bad it can get, even though it has been 12 years.

See you in 2013.

Best regards

----------

(danish version)

Hej

Jeg har været på Roskilde hvert år siden 1999, og jeg kommer også igen næste år til mit 15-års jubilæum. Det er altid en fantastisk uge, selvom "os gamle" godt nok har måttet se festivalen ændre sig meget...specielt de sidste 4-5 år. Det er, som det er, og det er egentlig ikke dét, jeg vil fortælle om med denne mail.

Jeg havde en meget ubehagelig oplevelser med nogle festivalvagter i år, som jeg gerne vil dele med jer i håb om, at i kan gøre noget for at undgå, at det sker igen:

Omkring en halv time før Wiz Khalifa koncerten sad jeg på græsset foran Arena sammen med min bedre halvdel, Emma, da vi får øje på en ung pige, der ligger ned asfaltstien, mens hendes to veninder forgæves forsøger at få liv i hende. Hun er helt slap, og de prøver at køle hende ned med en kold vandflaske og hælde lidt vand i munden på hende. Emma er medicinstuderende, men kun 2½ år inde i studiet og derfor ikke fuldt rustet til en alvorlig situation, men vi går derover i håb om at kunne hjælpe. Da det blev tydeligt, at det var alvorligt, satte Emma sig til at kigge på hende, mens jeg prøvede at finde en vagt.

Det tog mig over 3 minutter (!!), selvom jeg havde godt udsyn (er ca 183 høj, så jeg kan se over de fleste), og det føltes virkelig som lang tid. Jeg troede, at der ville være flere vagter til en så højt profileret koncert. Da jeg endelig fik fat i et par vagter, var det 2 piger, der vist kun lige akkurat var fyldt 20 og ikke virkede synderligt interesserede i at hjælpe. Den bevidstløse pige var kommet til bevidsthed, men hun var synligt omtåget og kunne ikke sidde op uden støtte, så der var ingen tvivl om, at hun havde brug for hjælp.

Vagterne spurgte mig, om jeg ikke selv lige kunne rende ned til indgangen af pitten og få sendt nogle samaritter derop. Jeg spurgte, om de stod klar dernede og fik et ja.

Jeg løb derned, hvilket var ret svært gennem den tiltagende menneskemængde (det er sikkert nemmere, når man har en orange vest på...måske skulle jeg have lånt en af deres...), og fik efter lidt råberi fat på en vagt i den ende af pitten, der vender ud mod staldene. Det var så ikke en indgang, og vagten stod der kun for at henvise til den rigtige pit-indgang. Hendes vagt-partner gik rundt midt i pitten og delte vand ud og hyggesnakkede, og selvom jeg forklarede alvoren i situationen, sagde hun, at hun ikke kunne forlade indgangen, for så ville folk bare løbe ind i pitten. Så jeg måtte vente på, at hendes kollega kom tilbage, og hun forsikrede mig flere gange, at han altså SKULLE have stået der til netop sådan en situation. Hun prøvede at råbe ham op, men ikke særlig entusiastisk eller effektivt, hvilket resulterede i, at der gik over 10 minutter, før hun fik fat i ham og yderligere 5 minutter, før der stod en Crowd Safety-fyr ude ved mig. Jeg var efterhånden ret oppe at køre, så jeg spurgte nok ret utålmodigt, om jeg skulle løbe med og vise ham, hvor pigen lå.

Det ville han ikke, men han bad mig udpege på et lille kort over scenen, hvor pigen lå...problemet var bare, at asfaltstien ikke var markeret på kortet. Kun området under teltet var markeret med zoner, der kunne bruges til at identificere stedet. Vi fandt efterfølgende ud af, at hun var besvimet og var blevet båret ud af en eller anden tilfældig fyr, og det kan umuligt være et enestående tilfælde. Man bærer jo en sårbar person ud i sikkerhed, så kortet var helt ubrugeligt til sådan en situation

Jeg forklarede, at det var ca. midt på asfaltstien foran teltet, og så løb jeg derop for at vise samaritterne vej, når de kom derop, mens Crowd Safety-manden kaldte dem over sit headset. 3-4 minutter efter når jeg derop. Emma har hevet hende ind på græsset, fordi der var for mange mennesker, men lige ved asfaltstien så hun var stadig synlig, hvis man ledte dér, hvor jeg havde beskrevet. Efter et minuts tid kom de første vagter tilbage og bad hendes to veninder om at bære hende ned til pitindgangen, hvor der var samaritter, der kunne hjælpe. Jeg var ret overrasket over, at de havde forladt en person i nød, men de kom da i det mindste tilbage en halv times tid efter med en løsning, der gik ud på, at to 45 kilo tunge piger skulle bære deres lige så lette/tunge veninde 100 meter gennem publikum ca. 5 minutter før af en de mest hypede hiphop-koncerter på Roskilde i år...super...

Vi stod der i yderligere et kvarters tid, og samaritterne kom aldrig, men pigen var vågnet op efter at have fået lidt vand.

Jeg ved godt, at vagterne er frivillige, men vil i ikke nok PLEASE indskærpe overfor jeres vagter, at de ikke må forlade en person i nød, og at de ikke skal smøle sådan, når der står en person og fortæller, at der er en person, der er halvt eller helt bevidstløs? Og vil i ikke forbedre kortene over scenerne, så de passer til de situationer, der rent faktisk opstår?

Jeg er oprigtigt rystet, for som sagt var jeg der i 2000, og jeg sad og hørte radio hele natten, mens dødstallet blev højere og højere, og jeg ventede på nyt om de af mine venner, der stadig manglede i lejren. Jeg husker det meget tydeligt, og jeg synes ellers, at i har været SÅ gode til at forhindre de her episoder. I har faktisk ændret den måde, koncerter bliver holdt på over hele verden med jeres fremsynethed.

I år var der heldigvis kun ét dødsfald, og det var pga. narko, men hvis den her pige var kommet alvorligt til skade under teltet, så var hun muligvis død pga. jeres vagters manglende reaktion på min henvendelse. Emma syntes ærligt talt heller ikke, at det var særlig morsomt at stå og føle et kæmpe ansvar for den her pige, for selvom hun er bedre udrustet end os normale mennesker og derfor føler et større ansvar, så vidste hun jo ikke, hvad hun skulle gøre.

Det var en virkelig dårlig oplevelse og en meget kedelig måde at starte en koncert på.

Jeg må til gengæld også rose de vagter, der gjorde deres job godt, for dem er der også mange af. Fx dem, der stod på broen over jernbanen en af warm-up dagene, og huskede alle folk på at smile, for så ville dagen blive meget bedre. De stod der i flere timer og gjorde det, og alle nød det. Også dem der holdt øje med os i køen gjorde det godt. Der var et par konflikter, når folk prøvede at komme ind foran, men vagterne var gode til at håndtere det og appellere til folks fornuft (det var i West 2-indgangen i øvrigt).

Vi har i det hele taget haft endnu et dejligt år på Roskilde, men den her oplevelse har alligevel sat en meget mørk plet på mit minde om festivalen. Det er meningen, at i skal tage jer af os, og min tillid til jer har lidt et knæk. Det er meget ubehageligt for mig, når jeg stadig husker så tydeligt, hvor galt det kan gå, selvom det er 12 år siden.

Vi ses i 2013.

Med venlig hilsen
Christian wrote: I had a really bad experience with a couple of the festival volunteers and the safety crew so I wrote a mail to info@roskilde-festival.dk last tuesday, but I haven't gotten a response yet so now I'll write it in here as well. Maybe I can get some sort of response this way.

This is a translation of the mail I wrote and the original is below:

-----------

Hello

I have been going to Roskilde every year since 1999 and I will be going again next year for my 15 year anniversary. It is always a fantastic week even though us "oldies" have seen the festival change a lot...especially the last 4-5 years. It is what it is, and it is not really what I want to tell you about with this mail.

I had a very unpleasant experience with a couple of service guards that I want to share with you in the hope that you can do something to avoid it happening again:

Just around 30 minutes before the Wiz Khalifa concert I was sitting in the grass in front of Arena with my better half, Emma, when we spot a young girl lying on the paved road in front of us while her to friends are trying to wake her up. She is completely limb and they are trying to cool her down with a cold water bottle and trying to pour water into her mouth. Emma is studying medicine but she has only been at it for 2½ years so she is in no way prepared for this kind of situation. When it became evident that it was an emergency, Emma went to take a look at her while I tried to locate a service guard.

It took me more than 3 minutes (!!), even though I am tall enough to look over most peoples heads (I'm 183 cm) and those 3 minutes felt like a very long time. I would have thought there would be more guards at a concert with this kind of hype about it. When I finally found some service guards it was 2 girls only just turned 20 or so and they were not really that interested in helping us. The girl on the ground had regained consciousness, but she was clearly disoriented and she couldn't sit up by herself so there was no doubt that she needed help.

The service guards asked me if I could run to the pit in front of the stage and contact a medic down there. I asked if they were certain that there was a medic down there and the answer was yes.

I ran down there which was pretty difficult because of the crowd getting thicker and thicker (it is probably easier when you wear an orange west...maybe I should have borrowed one from the guards...) and after some shouting I got hold of a guard in the side of the pit that is facing the stables. This wasn't an entrance and the guard was only there to direct people towards to real entrance. Her guard-partner was standing in the middle of the pit, handing out water and chatting with his friends, and even though I explained the seriousness of the situation the guard I was talking to refused to leave her position at the "non-entrance" because then people would just run into the pit. So I had to wait until her partner came back there and she said several times that he SHOULD have been standing right there beside her in case of exactly this kind of emergency. She tried to call him but not very loud or effectively so it took more than 10 minutes before she got a hold of him and then another 5 minutes before they got a crowd safety-guy over to talk to me. I was pretty "excited" at this point so I asked in a very impatient way if I should run with him to where the girl was lying.

He didn't want to run over there but instead asked me to point out on a little map where the girl was...there was just one problem in that the paved road wasn't marked on the map. Only the inside of the tent was marked with zones that could be used to identify the area. Afterwards we found out the girl had fainted inside the tent and was carried out by some random guy and that cannot be a unique incident. Of course you carry a vulnerable person out to safety so the map was completely useless for this kind of situation.

I explained the crowd safety guy that she was lying in the middle of the paved road in front of the tent and then I ran back there so guide the medics when they arrived while the crowd safety guy called them on his headset. 3 or 4 minutes later I am back up there. Emma had dragged the girl into the grass because of the road getting too crowded with people but it was still right next to the road so she was visible of you looked where I had told them to look. A minute or so after I returned the first two service guards came back and asked her two friends to carry the girl to the pit entrance where there they could contant medics that could help. I was surprised that they left a person in need of help but at least they returned after 30 minutes with a solution which was that the two girls weighing just around 45 kilo each had to carry their equally light/heavy friend 100 meters through the crowd just 5 minutes before one of the most hyped hiphop concerts this year...super...

We stood there for another 15 minuters and the medics that I had called never came but the girl had woken up after getting some water.

I know that the service guards are volunteers but could you PLEASE tell them that they cannot just leave a person in need of their help and that they can't cause this kind of delay when someone is telling them that a person is half or completely unconscious? And can you improve the maps of the stages so that they actually fit the situations that occur?

I am truly concerned and shook up about this because as I said initially I was there in 2000 and I was sitting at the radio all night while the death count got higher and higher, waiting for news on those of my friend that were still missing. I remember it vividly and I do really think that you have been excellent at preventing these situations. You have actually changed the way that concerts are being held all over the world with your initiatives.

This year there was only one death and that was due to drugs but if this girl had been seriously injured inside the tent then she could have died because of your crews failure to react. Also, Emma really didn't like feeling responsible for the girl, because even though she is better equipped to handle this kind of thing than us normal people and therefore is feeling a larger responsibility, she still didn't know what to do.

It was a really bad experience and a bad way to start a concert.

I do also feel like giving some credit to the guards that did their job well. For instance, the guards on the bridge by the railroad one of the warm-up days that were reminding everyone to smile because it would make the day better for us all. They were doing that for hours and everyone enjoyed it. The guards in the queue on saturday were also great. There were a couple of conflicts when people tried to cut in front of others but the guards were good at handling it and appealing to peoples good nature (it was the West 2-entrance by the way).

All in all we have had another wonderful year at Roskilde, but this experience have left a very dark stain on my memory of this years festival. You are supposed to take care of us and my confidence in your ability to do so have suffered severely after this incident. It is very unpleasant for me when I still remember so clearly how bad it can get, even though it has been 12 years.

See you in 2013.

Best regards

----------

(danish version)

Hej

Jeg har været på Roskilde hvert år siden 1999, og jeg kommer også igen næste år til mit 15-års jubilæum. Det er altid en fantastisk uge, selvom "os gamle" godt nok har måttet se festivalen ændre sig meget...specielt de sidste 4-5 år. Det er, som det er, og det er egentlig ikke dét, jeg vil fortælle om med denne mail.

Jeg havde en meget ubehagelig oplevelser med nogle festivalvagter i år, som jeg gerne vil dele med jer i håb om, at i kan gøre noget for at undgå, at det sker igen:

Omkring en halv time før Wiz Khalifa koncerten sad jeg på græsset foran Arena sammen med min bedre halvdel, Emma, da vi får øje på en ung pige, der ligger ned asfaltstien, mens hendes to veninder forgæves forsøger at få liv i hende. Hun er helt slap, og de prøver at køle hende ned med en kold vandflaske og hælde lidt vand i munden på hende. Emma er medicinstuderende, men kun 2½ år inde i studiet og derfor ikke fuldt rustet til en alvorlig situation, men vi går derover i håb om at kunne hjælpe. Da det blev tydeligt, at det var alvorligt, satte Emma sig til at kigge på hende, mens jeg prøvede at finde en vagt.

Det tog mig over 3 minutter (!!), selvom jeg havde godt udsyn (er ca 183 høj, så jeg kan se over de fleste), og det føltes virkelig som lang tid. Jeg troede, at der ville være flere vagter til en så højt profileret koncert. Da jeg endelig fik fat i et par vagter, var det 2 piger, der vist kun lige akkurat var fyldt 20 og ikke virkede synderligt interesserede i at hjælpe. Den bevidstløse pige var kommet til bevidsthed, men hun var synligt omtåget og kunne ikke sidde op uden støtte, så der var ingen tvivl om, at hun havde brug for hjælp.

Vagterne spurgte mig, om jeg ikke selv lige kunne rende ned til indgangen af pitten og få sendt nogle samaritter derop. Jeg spurgte, om de stod klar dernede og fik et ja.

Jeg løb derned, hvilket var ret svært gennem den tiltagende menneskemængde (det er sikkert nemmere, når man har en orange vest på...måske skulle jeg have lånt en af deres...), og fik efter lidt råberi fat på en vagt i den ende af pitten, der vender ud mod staldene. Det var så ikke en indgang, og vagten stod der kun for at henvise til den rigtige pit-indgang. Hendes vagt-partner gik rundt midt i pitten og delte vand ud og hyggesnakkede, og selvom jeg forklarede alvoren i situationen, sagde hun, at hun ikke kunne forlade indgangen, for så ville folk bare løbe ind i pitten. Så jeg måtte vente på, at hendes kollega kom tilbage, og hun forsikrede mig flere gange, at han altså SKULLE have stået der til netop sådan en situation. Hun prøvede at råbe ham op, men ikke særlig entusiastisk eller effektivt, hvilket resulterede i, at der gik over 10 minutter, før hun fik fat i ham og yderligere 5 minutter, før der stod en Crowd Safety-fyr ude ved mig. Jeg var efterhånden ret oppe at køre, så jeg spurgte nok ret utålmodigt, om jeg skulle løbe med og vise ham, hvor pigen lå.

Det ville han ikke, men han bad mig udpege på et lille kort over scenen, hvor pigen lå...problemet var bare, at asfaltstien ikke var markeret på kortet. Kun området under teltet var markeret med zoner, der kunne bruges til at identificere stedet. Vi fandt efterfølgende ud af, at hun var besvimet og var blevet båret ud af en eller anden tilfældig fyr, og det kan umuligt være et enestående tilfælde. Man bærer jo en sårbar person ud i sikkerhed, så kortet var helt ubrugeligt til sådan en situation

Jeg forklarede, at det var ca. midt på asfaltstien foran teltet, og så løb jeg derop for at vise samaritterne vej, når de kom derop, mens Crowd Safety-manden kaldte dem over sit headset. 3-4 minutter efter når jeg derop. Emma har hevet hende ind på græsset, fordi der var for mange mennesker, men lige ved asfaltstien så hun var stadig synlig, hvis man ledte dér, hvor jeg havde beskrevet. Efter et minuts tid kom de første vagter tilbage og bad hendes to veninder om at bære hende ned til pitindgangen, hvor der var samaritter, der kunne hjælpe. Jeg var ret overrasket over, at de havde forladt en person i nød, men de kom da i det mindste tilbage en halv times tid efter med en løsning, der gik ud på, at to 45 kilo tunge piger skulle bære deres lige så lette/tunge veninde 100 meter gennem publikum ca. 5 minutter før af en de mest hypede hiphop-koncerter på Roskilde i år...super...

Vi stod der i yderligere et kvarters tid, og samaritterne kom aldrig, men pigen var vågnet op efter at have fået lidt vand.

Jeg ved godt, at vagterne er frivillige, men vil i ikke nok PLEASE indskærpe overfor jeres vagter, at de ikke må forlade en person i nød, og at de ikke skal smøle sådan, når der står en person og fortæller, at der er en person, der er halvt eller helt bevidstløs? Og vil i ikke forbedre kortene over scenerne, så de passer til de situationer, der rent faktisk opstår?

Jeg er oprigtigt rystet, for som sagt var jeg der i 2000, og jeg sad og hørte radio hele natten, mens dødstallet blev højere og højere, og jeg ventede på nyt om de af mine venner, der stadig manglede i lejren. Jeg husker det meget tydeligt, og jeg synes ellers, at i har været SÅ gode til at forhindre de her episoder. I har faktisk ændret den måde, koncerter bliver holdt på over hele verden med jeres fremsynethed.

I år var der heldigvis kun ét dødsfald, og det var pga. narko, men hvis den her pige var kommet alvorligt til skade under teltet, så var hun muligvis død pga. jeres vagters manglende reaktion på min henvendelse. Emma syntes ærligt talt heller ikke, at det var særlig morsomt at stå og føle et kæmpe ansvar for den her pige, for selvom hun er bedre udrustet end os normale mennesker og derfor føler et større ansvar, så vidste hun jo ikke, hvad hun skulle gøre.

Det var en virkelig dårlig oplevelse og en meget kedelig måde at starte en koncert på.

Jeg må til gengæld også rose de vagter, der gjorde deres job godt, for dem er der også mange af. Fx dem, der stod på broen over jernbanen en af warm-up dagene, og huskede alle folk på at smile, for så ville dagen blive meget bedre. De stod der i flere timer og gjorde det, og alle nød det. Også dem der holdt øje med os i køen gjorde det godt. Der var et par konflikter, når folk prøvede at komme ind foran, men vagterne var gode til at håndtere det og appellere til folks fornuft (det var i West 2-indgangen i øvrigt).

Vi har i det hele taget haft endnu et dejligt år på Roskilde, men den her oplevelse har alligevel sat en meget mørk plet på mit minde om festivalen. Det er meningen, at i skal tage jer af os, og min tillid til jer har lidt et knæk. Det er meget ubehageligt for mig, når jeg stadig husker så tydeligt, hvor galt det kan gå, selvom det er 12 år siden.

Vi ses i 2013.

Med venlig hilsen


I am not surprised you haven't received a reply, as I've sent numerous e-mails with different topics ranging from concerns to suggestions and never got an answer.

Very ugly story you are describing there.
Woow that's a pretty ugly story. Don't get the lack of medical educated pple. Ofcourse they have to talk danish and everything. But if you don;t have those persons just hire the foreighn people like me;)
There should be more crowd control @ Arena Area I suppose.
Hm, still no reply from Roskilde. I think I'll write them again.

Perhaps my mail just got caught in the spam filter? ;)
Fik du nogensinde svar?
Svavar wrote: Fik du nogensinde svar?

Nope, didn't get an answer. I have given up.

I am thinking that they may only be interested in positive feedback. That is also the impression that I have gotten from participating in a couple of their workshops.

It is a very used method of securing that feedback will be used constructively but it shouldn't be used as a reason for not answering a complaint like mine, if that is in fact what has happened.

Anyway, I don't expect an answer any more. Maybe I will try to use some contacts just before the festival to make sure that the safety manager (or whatever he is called) gets a chance to read this.
Sad that Roskilde chooses to ignore its loyal participants. I also had a horrible experience with a dislocated knee where the first aid crew failed to apply a bandage and just left me to walk home on my own, resulting in another dislocation of the knee. I would tell the full story but it seems it would be ignored anyway.
7 posts Page 1 of 1

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests